• Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

Na osnovu člana 47.st.5 i 104.st.4 Zakona o sportu Republike Srbije(„Sl.glasnik RS“, br.24/2011) i člana _ 19  Statuta džudo kluba “Bezbednost”, Upravni odbor  džudo kluba “Bezbednost” na sednici održanoj 31.04.2012. godine doneo je

                                PRAVILNIK

                                 O    VOĐENJU KNJIGE ČLANOVA  DŽUDO KLUBA”BEZBEDNOST” IZ INĐIJE

 

                                                                          Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja Knjige članova džudo kluba “Bezbednost”(u daljem tekstu Knjige članova )

                                                                          Član 2.

Knjiga članova je sastavni deo bazične evidencije koju vodi džudo klub “Bezbednost”(u daljem tekstu Klub)

Knjiga članova služi i za izdavanje potvrda o članstvu u Savezu i informacija o članovima Saveza.

                                                                         Član 3.

Knjiga članova se sastoji od knjige (registratora) sa većim brojem  istovetnih evidencionih listova, izrađenih na beloj hartiji, i zbirke isprava.

Svaki član Kluba ima svoj evidencioni list, odnosno uložak u Knjizi članova u koji se ulažu kako osnovni (upisni ) evidencioni list,  tako i sve kasnije izmene.

Svaki evideoncioni list ima svoj broj , a brojevi evidencionih listova se kontinuirano nastavljalju kroz celu knjigu članova.

Evidencioni list se vodi na Obrascu br. 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik, i čini njegov sastavni deo.

Na omotu (naslovnoj strani) Knjige članova nalazi se znak Kluba i upisuje se tekst“Knjiga članova džudo kluba “Bezbednost” Inđija. Omot knjige je odštamapan uz ovaj pravilnik, kao Obrazac br.1 i čini njegov sastavni deo.

Knjiga članova sadrži i pregledni list članova Kluba, u koji se upisuje: redni broj, naziv člana, broj evidencionog lista člana. Pregledni list članova Kluba je odštampan uz ovaj pravilnik, kao Obrazac br.2, i ćini njegov sastavni deo.

                                                                          Član 4.

Evidencioni list sadrži dva dela na istoj strani . Prvi deo je  Pristupnica   koju  popunjava  član,  a drugi je evidencioni  list, koji  popunjava  Klub,  odnosno lice odgovorno za vođenje evidencije.

Pristupnica, kao  prvi deo  evidencionog lista, sadrži:  ime i prezime, broj JMBG, ime oca, adresu stanovanja, broj telefona, faksa, broj mobilnog telefona i mejl adresu , datum  i mesto upisa i potpis roditelja,  kao i potpis člana . Iznad potpisa, roditelj I član izjavljuju da su upoznati sa pravima i obavezama koje proističu iz članstva.

Evidencioni deo sadrži:  datum upisa u evidenciju kluba, broj evidencionog lista, kategoriju  članstva, ime i prezime osobe odgovorne  za evidenciju, mesto za potpis i napomene,  koje  su  pre svega vezane za upravljačka prava, ukoliko nisu jasna iz kategorije članstva i upisa o promenama.  Evidencioni list se overava pečatom Kluba.

                                                                         Član 5.

U knjigu članova se upisuje i promena podataka iz člana 4. ovog pravilnika. Promena podataka koji se vode o članu Kluba vrši se tako što se sastavlja novi, prečišćeni evidencioni list člana, koji nosi osnovni broj evidencionog lista i redni broj promene (broj lista xxx/x).

                                                                          Član 6.

Podaci u Knjizi članova mogu se obrađivati i kompjuterom primenom jedinstvenih standard.

Podaci upisani u Knjigu članova su javni.

                                                                         Član 7.

Klub zbog identifikacije može izraditi i drugu ispravu koja bi sadržala više informacije o članu i bila bi dodatak uz evidencioni list i deo dokumenta.

                                                                        Član 8.

Podaci o članu moraju biti ažurni i ne smeju biti stariji od godinu dana.

                                                                        Član 9.

Rubrike u evidencionom listu popunjavaju se čitko štampanim slovima ili kompjuterskim unosom, a upisani tekst ne sme se ispravljati i brisati.

                                                                       Član 10.

Savez daje potvrdu o članstvu na zahtev člana Kluba.

Zainteresovanim licima se daju informacije o članovima Kluba.

                                                                       Član 11.

Član Kluba je dužan da svaku promenu opštih podataka dostavi Klubu najkasnije u roku od sedam dana od dana njegovog nastanka.

Lice Kluba  odgovrno za upis podataka je dužno da prijavljene promene upiše u evidenciju u roku od tri dana od dana prijave sa pravom provere dostavljenih podataka.

                                                                         Član 12.

Potvrda ili informacija se izdaje na pismeni zahtev korisnika, uz navođenje razloga za koji će se koristiti.

Podaci iz potvrde i informacije mogu se koristiti samo za potrebe navedene u zahtevu, i to u izvornom     obliku , i ne mogu se objavljivati i umnožavati, niti davati drugim licima.

Potvrda i informacija se izdaje u pisanoj formi.

Potvrde i informacije sadrže opšte podatke iz Knjige članova.

Klub je odgovoran za istovetnost podataka koje daje u potvrdi ili informaciji,  sa podacima dobijenim iz evidencionog lista.

Klub ne odgovara za štetu koja može eventualno da nastane  za korisnika, zbog aktivnosti koje je preduzeo na osnovu dobijenih podataka.

 

                                                                         Član 13.

Određeni član se briše iz Knjige članova precrtavanjem njegovog evidencionog lista dvema  pararelnim crvenim kosim linijama.

Član se briše iz Knjige članova po službenoj dužnosti, nakon što Upravni odbor Kluba konstatuje da je izgubio status člana Kluba,  u skladu sa  Zakonom o sportu i  Statutom kluba.

                                                                         Član 14.

Za ažurno i  tačno vođenje knjige odgovara sekretar Kluba , odnosno lica ovlašćena za unos podataka u Knjigu članova , u skladu sa Statutom kluba.

                                                                        Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Kluba.

 

                                                                                                  Predsednik džudo kluba “Bezbednost”

                                                                                                              Milan Kresojević, prof.

                                                                    m.p.                      ____________________________

Copyright ©2021 judoindjija.rs - Design by Top 10 Binary Options
f t g m