• Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

 • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

 • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

 • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

 • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

 • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

 • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

 • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

Statut kluba

На основу члана 53. став 3. Тачка 1. Закона о спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 24/2011 и чл. 35. Статута  Џудо  клуба  „Безбедност“ Инђија, Скупштина Џудо клуба „Безбедност“ Инђија на седници одржаној 17.03. 2012. Године, усвојила је:

С Т А Т У Т

ЏУДО КЛУБА „БЕЗБЕДНОСТ“

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Џудо клуб ''Безбедност'' Инђија (у даљем тексту: Клуб) је спортска организација која има спортисте који учествују на такмичењима и основана је ради бављења џудо спортом.

Клуб је у остваривању својих циљева и задатака самостална добровољна, невладина и неполитичка организација у области џудо спорта, са статусом удружења грађана и делује на подручју општине Инђија. 

 1. Назив и седиште Клуба

                                                                        Члан 2.

Назив Клуба је:          ЏУДО КЛУБ „БЕЗБЕДНОСТ

Седиште Клуба: ИНЂИЈА 

Kлуб делује на подручју Републике Србије. 

 1. Правни статус

Члан 3.

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутутом. 

 1. Печат, заштитни знак и застава

Члан 4.

Клуб има печат округлог облика на којем су ђирилицом исписани назив и седиште Клуба.

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је ђирилицом исписан назив и седиште Клуба и остављен простор за број и датум. 

Клуб има заштићен знак (амблем) чији изглед утврђује Управни одбор Клуба.

Клуб има заставу, чији изглед утврђује Управни одбор Клуба.

 1. Чланство у другим удружењима и савезима

Члан 5.

Клуб је члан Џудо Савеза Војводине, Џудо Савеза Србије, и Савеза спортова општине Инђија  

 

 1. Заступање и представљање

Члан 6.

Клуб представља и заступа председник Клуба.

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у      заступању Клуба, у границама датих овлашћења.

6. Забрана дискриминације

Члан 7.

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у ингеренцији Клуба и чланова Клуба, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.

Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује дискриминација лица у њиховој ингеренцији – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништавна су.

У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

II – ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА 

Члан 8.

 1. Циљеви

Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја џудо спорта, организује такмичења за која је надлежан и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Клуба и надлежног гранског савеза који су значајни за развој џудо спорта и од користи за његове чланове, а нарочито : 

 1. 1) обезбеђује услове за бављење џудо спортом члановима Клуба,
 1. 2) заступа спортске интересе чланова Клуба,
 1. 3) обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада,
 1. 4) организује иновацију знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника,
 1. 5) јача спортски морал и спортски дух код својих чланова,
 1. 6) учествује у изградњи,одржавању и управљању спортским објектима који су потребни Клубу,
 1. 7) издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба,
 1. 8) обавља друге активности у циљу развоја џудо спорта.

                                      Члан 9.

Остваривање циљева Клуба ближе се регулише одговарајућим општим актима (спортским правилима) које доноси надлежни грански савез.

Клуб може ради постизања циљева и задатака предвиђених претходним чланом Статута, основати предузеће, установу или другу законом прописан облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или другим правним или физичким лицима.

 1. Стручни рад

                                    Члан 10.

Стручни рад у Клубу могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са Законом о спорту (спортски стручњаци и стручњаци у спорту) и дозволу за рад коју издаје Савез у складу са Законом о спорту.

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са законом, општим актима надлежног гранског Савеза и својим општим актима.

Клуб може делимично или потпуно финансирати стручно усавршавање спортских стручњака из редова редовних чланова клуба.

3.Обављање спортских активности и спортских делатности

Члан 11. 

Клуб у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.

Клуб је обавезан да обезбеди да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

III – ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

Члан 12.

Чланови Клуба су спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Клуба.

Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене овим статутом и другим спортским правилима и прописима.

Члан 13.

Чланови клуба се деле на: редовне,помажуће и почасне . 

- Редовни чланови имају право да учествују у избору органа Клуба и да буду бирани у те органе

- Помажући чланови Клуба имају право да учествују у раду Скупштине Клуба и да износе своје ставове, мишљења и предлоге;

- Почасни чланови имају саветодавну улогу 

Члан 14.

Почасни чланови не плаћају чланарину.

Члан 15.

Редовни чланови Клуба су лица која су у Клубу активно регистрована, (регистрована су за Клуб у складу са спортским правилима ) баве спортском активношћу за коју је Клуб регистрован (у даљем тексту: спортисти), стручњаци ангажовани у Клубу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту), лица изабрана у органе Клуба, радници у радном односу са Клубом.

Члан 16.

Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно помажу Клуб у остваривању његових статутарних циљева и задатака.

Помажући чланови имају право на коришћење објеката и услуга стручних радника Клуба, под условима утврђеним Одлуком Управног одбора Клуба.

Члан 17.

За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју Клуба, као и лице које има знатне заслуге за унапређење џудо спорта.

Члан 18.

Права и обавезе чланова Клуба су да:

 1. 1) У оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Клуба у циљу унапређења џудо спорта,
 1. 2) Непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.
 1. 3) Иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у Клубу,
 1. 4) Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје активности,
 1. 5) Буду бирани и бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Клубу и управљају пословима клуба,
 1. 6) дају Клубу информацију и податке које он од њих тражи ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака,
 1. 7) Уредно плаћају Клубу чланарину и обезбеђује услове за ефикасан рад Клуба,
 1. 8) У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спорстки дух.
 1. 9) Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим актима Клуба и одлукама органа Клуба.
 1. 10) Учествују у стручним активностима клуба,
 1. 11) Остварују увид у рад Клуба и његових органа,
 1. 12) Учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба,
 1. 13) Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба,
 1. 14) Својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба,
 1. 15) Чувају спортски и друштвени углед Клуба,
 1. 16) Извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба,
 1. 17) Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.

 1. Књига чланова и друге евиденције

Члан 19.

Клуб води евиденције својих чланова (Књига чланова) и друге базичне евиденције, у складу са законом о спорту.

Члан 20. 

Клуб се уписује у матичне евиденције, у складу са законом о спорту. 

Члан 21.

Неко лице може да буде примљено за редовног члана Клуба ако:

 1. 1) потпише приступницу
 1. 2) да изјаву да у целини прихвата статут и друга општа акта Клуба
 1. 3) уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Клуба,
 1. 4) има способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба.

Члан 22.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Члан 23.

Члану Клуба се могу изрећи следеће дисциплинске мере:

- опомена,

- новчана казна,

- искључење из клуба

Члану клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу са

законским прописима који уређују радне односе.

Члан 24.

Својство члана клуба престаје :

 1. 1) смрћу члана
 1. 2) на писмени захтев члана
 1. 3) одлуком Управног одбора

Члан 25.

Управни одбор Клуба доноси одлуку о престанку својства члана Клуба када се утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Клуба, уколико нарушава односе у Клубу, уколико не извршава Статутом предвиђене обавезе или уколико закасни са плаћањем чланарине упркос писменој опомени.

На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Клуба, члан Клуба може поднети жалбу Скупштини Клуба.

Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна.

Члан 26.

Чланови чије је чланство у Клубу угашено немају право на повраћај уплаћене чланарине. 

Члан 27.

Члан клуба одговара за своје обавезе према клубу које су настале пре престанка својства члана Клуба. Престанком својства члана клуба престаје и мандат члану у органима и радним телима Клуба.

Члан 28.

Клуб и спортиста закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор којим регулишу међусобна права обавезе и одговорности.

Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос, у складу са законом.

Члан 29.

Клуб у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних припрема.

Члан 30.

Спортиста је обавезан да се најмање двапут годишње подвргне утврђивању опште и посебне здравствене способности у складу са одлуком надлежног органа клуба и спортским правилима.

Члан 31.

Спортиста не сме да користи допинг, нити му стручна лица ангажована у Клубу смеју дати допинг, под претњом искључења из Клуба, односно престанка радног односа или раскида уговора.

IV - ОРГАНИ 

Члан 32.

Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба.

Члан 33.

Органи Клуба су:

- Скупштина,

- Управни одбор,  

- Надзорни одбор, 

- Председник Клуба, 

- Потпредседник Клуба и 

- Спортски директор Клуба. 

1. Скупштина клуба

Члан 34.

 

Скупштина је највиши орган Клуба.

Скупштину сачињавају сви редовни чланови Клуба. 

Скупштина може бити изборна и редовна.

Члан 35.

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године и на њој чланови Клуба бирају своје представнике у органима Клуба.

Скупштина заказује и изборну скупштину најкасније 30 дана пре истека мандата члановима органа клуба.

Члан 36.

Скупштина Клуба:

 1. a) доноси и усваја:
 1. 1) Статут Клуба, измене и допуне; 
 1. 2) програм рада и развоја Клуба;
 1. 3) стратегију развоја;
 1. 4) кодексе и друга правила понашања;
 1. 5) годишњи извештај о раду Клуба и његових органа;
 1. 6) одлуку о располагању непокретностима Клуба;
 1. 7) одлуку о престанку рада Клуба;
 1. 8) одлуку о правним лековима против одлука других органа Клуба;
 1. 9) одлуку о промени намене спортског објекта којим Клуб располаже;
 1. 10) друге одлуке које су јој стављење у надлежност овим Статутом

 1. b) утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Клуба;
 1. c) бира Председника Клуба, чланове Управног и Надзорног одбора.

Скупштина може разрешити именована лица дужности и пре истека мандата, када утврди да не извршавају своје обавезе. 

Члан 37.

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.

Члан 38.

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. Скупштину сазива председник Клуба.

Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног, Надзорног одбора и 2/3 чланова клуба.

Уколико председник Клуба не сазове Скупштину по захтеву из става 3. овог члана, Скупштину може сазвати Управни односно Надзорни одбор.

Члан 39.

Радом Скупштине руководи председник Клуба.

О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, односно председавајући, записничар и оверивачи записника. Записник треба да садржи: број присутних чланова од укупног броја чланова клуба, резултате гласања и избора, прелоге и одлуке са именима предлагача. Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник.

Члан 40.

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.

Члан 41.

Скупштина доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Одлуку о престанку рада Клуба Скупштина доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова.

Члан 42. 

Рад Скупштине уређује се Пословником.

 1. Управни  одбор

Члан 43.

Управни одбор је орган управљања Клубом.

Управни одбор броји пет чланова. 

Члан 44.

Чланове Управног одбора Скупштина бира и разрешава Скупштина из реда истакнутих друштвено спортских радника, спортских стручњака и спортиста, на предлог председника, на период од 4 године.

Члан 45.

Председник Клуба је пуноправан члан и председник Управног одбора.

Члан 46.

Управни одбор: има права, овлашћења и одговорности пословног органа организације, у складу са Законом и другим прописима.

 1. 1) Утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина, предлог програма рада и предлог финансијског плана
 1. 2) одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и других облика организовања од значаја за Клуб, односно о њиховом гашењу,
 1. 3) доноси општа акта  клуба за чије доношење није надлежна Скупштина Клуба, 
 1. 4) усваја финансијски извештај Клуба, 
 1. 5) утврђује програм спортске сарадње,
 1. 6) уређује унутрашњу организацију Клуба, 
 1. 7) именује и разрешава секретара Клуба, 
 1. 8) бира претставнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан,
 1. 9) образује комисије и радна тела и бира чланове комисија, 
 1. 10) одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Клубу,
 1. 11) одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука других органа и именованих лица у Клубу, 
 1. 12) додељује награде и признања Клуба спортистима, спортским стручњацима и стручњацима у спорту у вези постигнутих резултата у области џудо спорта, 
 1. 13) доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности, 
 1. 14) именује дисциплинску комисију, 
 1. 15) усваја план стручног рада и план стручног оспособљавања стручњака у спорту из реда редовних чланова у Клубу, 
 1. 16) одређује начин вођења евиденције о стручном раду, 
 1. 17) одлучује са којим спортистима и спортским стручњацима ће Клуб закључити уговор и утврђује садржину тог уговора, 
 1. 18) одлучује о удруживању у друге савезе, 
 1. 19) даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Клуб, 
 1. 20) одлучује о формирању школа за бављење спортом из делатности Клуба, њеном плану и начину рада и обезбеђивању средстава, 
 1. 21) одлучује о ценама улазница за спортске приредбе које Клуб организује и другим накнадама које Клуб наплаћује, 
 1. 22) одлучује о споразумном раскиду уговора са спортистима пре истека рока на који су закључени, односно издавању исписнице спортисти и висини обештећења,  
 1. 23) одлучује о организовању спортских приредби и манифестација и учешћу Клуба на приредбама и манифестацијама које организују други клубови, 
 1. 24) одређује изглед чланске карте Клуба, 
 1. 25) именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарских екипа, 
 1. 26) одлучује о преузимању обавеза из здравственог осигурања спортисте у складу са Законом, 
 1. 27) одлучује о називу под којим ће Клуб наступати у такмичарској сезони, 
 1. 28) усваја финансијски план Клуба, 
 1. 29) одлучује о стицању и престанку својства члана у Клубу.

Мандат чланова Управног одбора је 4 (четири) године.

 1. Надзорни одбор

Члан 47.

Надзорни одбор Клуба је надзорни орган Клуба који врши контролу спровођења Статута и других општих аката Клуба, контролу материјално-финасијског пословања Клуба и његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа управљања Клуба.

Члан 48.

Надзорни одбор Клуба броји три члана које бира Скупштина Клуба из реда својих чланова и из реда експерата за поједине области, на предлог председника Клуба.

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.

Члан 49.

Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Куба.

Надзорни одбор подноси Председнику Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање два пута годишње.

 1. Председник Клуба

Члан 50.

Председника Клуба бира Скупштина Клуба из реда истакнутих спортких радника и спортиста а на предлог Управног одбора Клуба.

Председник Клуба бира се на период оид 4 године и може бити поновно биран на исту функцију.

Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини.

                                                                        Члан 51.

Председник Клуба:

 1. представља и заступа Клуб и финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана,
 1. руководи радом Клуба и усклађује активности органа Клуба,
 1. утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор,
 1. организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и другим органима и организацијама,
 1. остварује спортску сарадњу,
 1. предлаже именовање секретара,
 1. предлаже именовање потпредседника Клуба,
 1. предлаже именовање спортског директора Клуба,
 1. одобрава службена путовања,

10. наредбодавац је за извршавање финансијског плана,

11. одређује надокнаду члановима стручног штаба Клуба,

12. обавља друге послове одређене овим Статутом.

Председник Клуба одређена овлашћења из свог делокруга рада може пренети на Потпредседника Клуба.

У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених конкретних стручних послова председник може уз консултацију са секретаром Клуба именовати стручне саветнике за поједине стручне области.

                                                                             Члан 52.

Председник Клуба дужан је да информише органе Клуба о активностима и делатностима Клуба и његовом финансијском пословању. 

Уколико орган Клуба то захтева, уз навођење разлога, добијање података из става 1. овог члана, Председник Клуба је дужан да им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 

Члан 53.

Председник Клуба и чланови органа Клуба дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Клубу, у складу са законом и општим актима Клуба. 

Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Клуб  за лично богаћење, односно личне потребе. 

Председник, запослени и чланови органа Клуба не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта.

Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Клуба, односно Председник или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства): 

 1. 1) уговорна страна у правном послу са Клубом;
 1. 2) власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Клубом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа Клуба, односно Председника, супротно интересу Клуба;
 1. 3) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то утиче на поступање члана органа Клуба, односно Председника, супротно интересу Клуба.

Уговор између Председника и Клуба може да се закључи по одобрењу Управног одбора Клуба. Уговор са Председником потписује Потпредседник Клуба. 

Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје Клубу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун Клуба. 

У случају сукоба интереса између Клуба и Председника, Клуб заступа Потпредседник Клуба.

Члан 54.

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену одлуку проузроковали Клубу ако је та одлука донесена грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине Клуба или Управног одбора Клуба.  

Одредбе става 1. и 2. овог  члана сходно се примењују и на одлуке Председника Клуба.

 1.  Потпредседник Клуба

Члан 55.

Клуб има Потпретседника кога бира Управни одбор из свог састава на предлог Председника Клуба на период од 4 године и може поново бити биран на исту функцију.

У одсуству Председника Клуба у свим правима и обавезама мења и замењује Потпредседник.

 1.  Спортски директор Клуба

Члан 56.

Клуб може имати спортског директора.

Спортски директор:

 1. организује и прати стручни рад у Клубу,
 1. пружа и обезбеђује стручну помоћ спортским стручњацима,
 1. израђује планове и прати реализацију организовања припрема за младе перспективне спортисте,
 1. учествује у реализацији стручне сарадње са другим спортским организацијама, друштвима и савезима,
 1. израђује планове стручног рада, прати реализацију стручног усавршавања спортиста и стручњака у спорту.

Спортски директор за свој рад одговара Управном одбору и председнику Клуба.

                                                                      Члан 57.

За спортског директора именује се лице из реда истакнутих спортских стручњака из реда редовних чланова Клуба а на предлог председника Клуба.

V - СТРУЧНА СЛУЖБА КЛУБА 

Члан 58. 

За обављање стручних, административних и помоћних послова Клуб може имати стручну службу.

Обављање одређених послова Клуб може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама.

Члан 59. 

 1. Секретар Клуба: 

- Обавља стручне, административне и помоћне послове Клуба 

- Стара се о припремама седница органа савеза и извршавању

одлука и других аката тих органа 

- Обавља послове за кога га овласти председник Клуба 

- Учествује у раду органа Клуба без права одлучивања 

- Предлаже Управном одбору измене нормативних аката Kлуба 

- Обезбеђује несметан рад  органа Kлуба 

- Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим  

актима Клуба

Секретар за свој рад одговара УО Клуба  и председнику Клуба.

VI – СТРУЧНА ТЕЛА

 1. Комисије Клуба

Члан 60.

У Клубу се, ради обављања одређених послова, могу формирати комисије, и то:

- такмичарска

- дисциплинска

- тренерска

Састав, број чланова, начин избора чланова и председника и надлежности комисија одеђује Управни одбор.

 1. Клуб пријатеља

Члан 61.

У Клубу се, ради сарадње са спонзорима, донаторима и другим пријатељима и љубитељима џудо спорта може формирати Клуб пријатеља.

Начин рада Клуба пријатеља уређује се одлукама Управног одбора.

VII - СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА КЛУБА

Члан 62.

Средства за рад Клуба обезбеђују се од:

- прилога, 

- доприноса ( чланарине) његових чланова,

- донација, спонзорства  и поклона, 

- субвенције, 

- накнаде за услуге,

- накнада од обављања делатности,

- прихода сопствених предузећа и других привредних организација,

- игара на срећу, 

- камата на улоге, 

- маркетишких, пословних и привредних делатности у складу са Законом о спорту, 

- давања из буџета и других извора у складу са законом.

Члан 63.

Клуб може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом.

Клуб може стицати приходе и од обављања појединих делатности из члана 61. Статута када је то законом који ту делатност регулише допуштено, након што се за обављење те делатности региструје код надлежног органа. 

                                                                            Члан 64.

Висину, начин и рокове плаћања утврђује Управни одбор у складу са Законом.

                                                                                        Члан 65.

Материјално финансијско пословање и евиденција средстава Клуба уређују се посебним општим актом.

                                                                                        Члан 66.

Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.

Клуб може променити намену спортског објекта којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту.

                                                                                       Члан 67.

Клуб може објекте и средства којима располаже, односно користи дати на коришћење редовним члановима Клуба под условима утврђеним одлуком Управног одбора клуба.

                                                                                       Члан 68.

Имовину и средства која клуб има на дан усвајања овог Статута, односно доношења одлуке о пререгистрацији клуба у складу са Законом о спорту представљају друштвени капитал којим Клуб располаже у складу са законом.

 

VIII - ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА

Члан 69.

Рад клуба је јаван, у складу са Законом и овим Статутом.

Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Клубу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања.

Клуб може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује УО Клуба.

Клуб има Интернет сајт ( страницу) на којој се објављују одлуке и општа акта Клуба.

Интернет презентација Клуба је службено гласило Клуба.

Члан 70.

Органи и тела Клуба могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

Члан 71.

Председник Клуба даје податке и информације у вези са радом Клуба и одговоран је за њихову тачност.

Ставове Клуба, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само овлашћени функционери Клуба.

IX - ОПШТИ АКТИ КЛУБА

Члан 72.

Општи акти Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин одређују одређена питања.

                     Члан 73.

Иницијативу за доношење општег акта Клуба или измену Статута, може покренути сваки члан, односно орган Клуба и други облик организовања и рада у Клубу.

Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену Статута и доставља га Скупштини на усвајање.

                     Члан 74.

У случају да прихвати иницијативу за измену Статута, Управни одбор утврђује нацрт Статута и организује јавну расправу која траје до 30 дана.

Након јавне расправе Управни одбор утврђује предлоге Статута и доставља га Скупштини на усвајање.

У хитним случајевим Управни одбор може упутити Скупштини предлог за измену и допуну Статута без јавне расправе.

                 Члан 75.

Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.

Општи акт Клуба може изузетно ступити на снагу и пре истека рока из става 1. овог члана, у случајевима утврђеним Уставом Србије.

Одлуком о доношењу општег акта Клуба одређује се и начин његовог објављивања.

                Члан 76.

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Клубу морају бити у складу с општим актом Клуба и Законом, а у супротном су ништавне.

Одлуке као појединачни акти које доносе органи Клуба морају бити у складу са Законом, Статутом Клуба, а у супротном су ништавне.

Лица у ингеренцији Клуба су дужна да пре покретања, у складу са законом, судског спора за утврђивање ништавости одлуке из става 1. и 2. овог члана поднесу жалбу, односно ревизију на спорну одлуку  Арбитражном суду при Спортском савезу Војводине.

X  - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

            Члан 77.

Сви спорови између Клуба и чланова, као и међусобне спорове лица у ингеренцији Клуба решавају се у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

За арбитражно решавање спорова из става 1. овог члана надлежан је Стални арбитражни суд при Спортском савезу Војводине - Арбитража), у складу са Законом о спорту и Статутом Спортског савеза Воводине.

Спор пред Арбитражним судом хитан је. 

Чланови Клуба и друга лица у ингеренцији Клуба, дужна су: да пруже Арбитражи помоћ у раду; да не ометају и не утичу на  арбитражни поступак и његов исход; да на захтев Арбитраже доставе информације и исправе којима располажу; да се одазову позиву Арбитраже за учешће у поступку; да поштују и извршавају одлуке Арбитраже; и  не смеју у јавности омаловажавати Арбитражу или њене одлуке.

Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај.

Члану Клуба који не изврши коначну одлуку Арбитраже суспендовано је чланство у Клубу даном истека рока за испуњење одлуке, све до извршења одлуке Арбитраже. Члану Клуба престаје чланство у Клубу даном истека двоструког рока за испуњење одлуке Арбитраже. 

Сви уговори које међусобно закључују лица која су у ингеренцији Клуба, односно којима се регулишу питања обухваћена ингеренцијом Клуба обавезно садрже арбитражну клаузулу којом се утврђује надлежност Арбитражне, у складу са Статутом Спортског савеза Војводине, за решавање свих спорова који би проистекли из уговора на који се односи арбитражна клаузула. 

Сва лица у ингеренцији Клуба обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у питањима која су у надлежности Арбитраже.  

Члан 78.

Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора.

 

Члан 79.

За решавање спорова , чланови Клуба не могу се обраћати редовним судовима или другим органима ван Клуба, осим у случајевима  предвиђеним овим Статутом.

XI -  ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА

Члан 80.

Клуб престаје са радом у складу са законом.

Одлуку о престанку рада Клуба доноси Скупштина Клуба, када се 2/3 укупног броја чланова Клуба, писменим путем изјасне за престанак рада Клуба.

Члан 81.

У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба по подмирењу обавеза припашће члановима клуба сразмерно уделу у развоју Клуба.

Скупштина одлуком о престанку рада Клуба утврђује  из става 1. овог члана.

XII - СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Kлуба, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.

XIII - АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА 

                                                                        Члан 82.

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.

Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије.

Управни одбор Клуба утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

Сви чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Клуба.

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба.

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

XIV-   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 83.

Општи акти Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 6  (шест) месеци

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности с Законом о спорту или овим Статутом. 

Члан 84.

Постојећи органи Клуба настављају са радом до истека мандата на који су бирани.

Члан 85. 

Тумачење одредаба овог Статута даје Статутарна комисија Клуба.

Члан 86.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Џудо клуба „Безбедност“ усвојен 24.04.2010. године.

                                                                       Члан 87.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет презентацији Клуба.

У Инђији,

17.03.2012.године                                                          

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ЏУДО КЛУБА ''БЕЗБЕДНОСТ''

                                                                                                  Милан Кресојевић,проф.

                                                                                         ______________________________ 

Copyright ©2021 judoindjija.rs - Design by Top 10 Binary Options
f t g m